30 Μαΐου 2009

Οκτάνα θα πει..


..Δεν θα εξετάσω τας λεπτομερείας.

Είναι μακράν ακόμη η εποχή, ώστε από τούδε να τας γνωρίζωμεν καταλεπτώς, ή «a priori». Αυτό που με ενδιαφέρει απολύτως και θα έπρεπε να ενδιαφέρη όλους είναι ότι η Νέα Πόλις
θα ολοκληρωθή, θα γίνη.
Όχι βεβαίως από αρχιτέκτονας και πολεοδόμους οιηματίας, που ασφαλώς πιστεύουν, οι καημένοι, ότι μπορούν αυτοί τους βίους των ανθρώπων εκ των προτέρων να ρυθμίζουν
και το μέλλον της ανθρωπότητος, με χάρακες, με υποδεκάμετρα, γωνίες και «ταυ»,
μέσα στα σχέδια της φιλαυτίας των, ναρκισσευόμενοι (μαρξιστικά, φασιστικά, ή αστικά), πνίγοντες και πνιγόμενοι, να κανονίζουν.
Όχι, δεν θα κτισθή η Νέα Πόλις έτσι΄ μα θα κτισθή απ όλους τους ανθρώπους, όταν οι άνθρωποι, έχοντες εξαντλήσει τας αρνήσεις, και τας καλάς και τας κακάς, βλέποντες το αστράπτον φως της αντισοφιστείας τουτέστι το φως της άνευ δογμάτων, άνευ ενδυμάτων Αληθείας παύσουν στα αίματα και στα βαριά αμαρτήματα χέρια και πόδια να βυθίζουν, και αφήσουν μέσα στις ψυχές των, με οίστρον καταφάσεως, όλα τα δένδρα της Εδέμ, με πλήρεις καρπούς και δίχως όφεις μά τον Θεό, ή τους Θεούς τελείως ελεύθερα ν΄ ανθίσουν.
Ναι, ναι (αμήν, αμήν λέγω υμίν), σας λέγω την αλήθειαν.
Η Νέα Πόλις θα κτισθή και δεν θα είναι χθαμαλή σε βαλτοτόπια.
Θα οικοδομηθή στα υψίπεδα της Οικουμένης, μα δεν θα ονομασθή Μπραζίλια, Σιών, Μόσχα,
ή Νέα Υόρκη, αλλά θα ονομασθή η πόλις αυτή Οκτάνα.


Και τώρα ο καθείς θα διερωτηθή ευλόγως: «Μα τι θα πη Οκτάνα ;»

Δίκαιον το ερώτημα και η απάντησις θα έλθη γρήγορα. Όμως διά να γίνη πλήρως νοητή, ρίξετε πρώτα μέσα σας μια καλή ματιά και ευθύς μετά ρίξετε άλλη μία τριγύρω σας δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω. Έπειτα κλείστε τα μάτια σας για μια στιγμή και ανοίξτε τα αποτόμως, ανοίγοντας διάπλατα και τις ψυχές σας. Η απάντησις θα βρίσκεται μπροστά σας, όχι μονάχα νοητή, μα και απτή σώμα περικαλλές και έμψυχον και σφύζον.

Και τώρα (αμήν, αμήν) λέγω υμίν:

Οκτάνα , φίλοι μου, θα πη μεταίχμιον της Γης και του Ουρανού, όπου το ένα στο άλλο επεκτεινόμενο ένα τα δύο κάνει.
Οκτάνα θα πη πυρ, κίνησις, ενέργεια, λόγος σπέρμα.
Οκτάνα θα πη έρως ελεύθερος με όλας τας ηδονάς του.
Οκτάνα θα πη ανά πάσαν στιγμήν ποίησις, όμως όχι ως μέσον εκφράσεως μόνον, μα ακόμη ως λειτουργία του πνεύματος διηνεκής.
Οκτάνα θα πη η εντελέχεια εκείνη, που αυτό που είναι αδύνατον να γίνη αμέσως το κάνει εν τέλει δυνατόν, ακόμη και την χίμαιραν, ακόμη και την ουτοπίαν, ίσως μια μέρα και την αθανασίαν του σώματος και όχι μονάχα της ψυχής.
Οκτάνα θα πη το «εγώ» «εσύ» να γίνεται (και αντιστρόφως το «εσύ» «εγώ») εις μίαν εκτόξευσιν ιμερικήν, εις μίαν έξοδον λυτρωτικήν, εις μίαν ένωσιν θεοτικήν, εις μίαν μέθεξιν υπερτάτην, που ίσως αυτή να αποτελή την θείαν Χάριν, το θαύμα του εντός και εκτός εαυτού, κάθε φοράν που εν εκστάσει συντελείται.
Οκτάνα θα πη η ενόρασις και η διαίσθησις εκείνη, που επιτρέπουν σωστά να νοιώθης, να καταλαβαίνης όλην την αγωνίαν των αλγούντων, τα λόγια τα συμβολικά του Ιησού, όλην την σκέψιν των αθέων, τας αστραπάς των προφητών και όλην την σημασίαν των τηλαυγών εκλάμψεων του Ζαραθούστρα.
Οκτάνα θα πη (χωρίς να περιφρονούμε του γήρατος την σοφίαν) θα πη πάση θυσία διατήρησις της παιδικής ψυχής εις όλα τα στάδια της ωριμότητος, εις όλας τας εποχάς του βίου, διότι άνευ αυτής και η πιο χρυσή νεότης γρήγορα στάχτη γίνεται και χάνεται και φεύγει και μένει στη θέσι της η θλίψις, η άνευ ελπίδων μεταμέλεια και η στυγνή ρυτίς.
Οκτάνα θα πη εν πλήρει αθωότητι Αδάμ, εν πλήρει βεβαιότητι Αδάμσυν-Εύα.
Οκτάνα θα πη οι άνθρωποι άγγελοι να γίνουν, αλλ άγγελοι με φύλον φανερόν, συγκεκριμένον.
Οκτάνα θα πη επί γης Παράδεισος, επί της γης Εδέμ, χωρίς προπατορικόν αμάρτημα, πέραν πάσης εννοίας κακού.
Οκτάνα θα πη απόλυτος ενότης πνεύματος και ύλης.
Οκτάνα θα πη διατήρησις επαφής και στα απώτερα σημεία των εξελίξεων με πάσαν πηγήν που όντως αποτελεί των αρχετύπων της ζωής ιερή μια νερομάνα.
Οκτάνα θα πη παν ότι μάχεται τον θάνατον και την ζωήν παντού και πάντοτε διαφεντεύει.
Οκτάνα θα πη αληθινή ελευθερία και όχι εκείνη η φοβερά ειρωνεία, να λέγεται ελευθερία ό,τι χωρεί ή ό,τι εναπομένει στα ελάχιστα περιθώρια που αφήνουν στους ανθρώπους οι απάνθρωποι νόμοι των περιδεών και των τυφλών ή ηλιθίων.
Οκτάνα θα πη , όχι πολιτικής, μια ψυχικής ενότητος Παγκόσμιος Πολιτεία (πιθανώς Ομοσπονδία) με ανέπαφες τις πνευματικές και εθνικές ιδιομορφίες εκάστης εθνικής ολότητος, εις μίαν πλήρη και αρραγή αδελφοσύνην εθνών, λαών και ατόμων, με πλήρη σεβασμόν εκάστου, διότι αυτή μόνον εν τέλει θα ημπορέση διά της κατανοήσεως, διά της αγωνιστικής καλής θελήσεως, ουδόλως δε διά της βίας, τας τάξεις και την εκμετάλλευσιν του ανθρώπου από τον άνθρωπον να καταργήση, να εκκαθαρίση επιτέλους!

Οκτάνα θα πη παντού και πάντα εν ηδονή ζωή.
Οκτάνα θα πη δικαιοσύνη.
Οκτάνα θα πη αγάπη.
Οκτάνα θα πη παντού και πάντα καλωσύνη.
Οκτάνα θα πη η αγαλλίασις εκείνη που φέρνει στα χείλη την ψυχή και εις τα όργανα τα κατάλληλα με ορμήν το σπέρμα.
Οκτάνα, φίλοι μου, θα πη, απόλυτος μη συμμόρφωσις με ό,τι αντιστρατεύεται, ή μάχεται, ή αναστέλλει την έλευσιν της Οκτάνα.
Οκτάνα θα πη μη συμμετοχή και μη αντίταξι βίας εις την βίαν.
Οκτάνα θα πη ό,τι στους ουρανούς και επί της γης ηκούετο, κάθε φοράν που ως μέγας μαντατοφόρος, με έντασιν υπερκοσμίου τηλεβόα, ο άγγελος Κυρίου εβόα.
Ιδού με ολίγα λόγια, αλλά σαφή, ιδού τι θα πη, φίλοι μου, Οκτάνα.
Και τώρα θα προσθέσω:
Όσοι από σας πια βαρεθήκατε στον κόσμο αυτόν τον άδικον και τον βλακώδη να άγεσθε και να φέρεσθε από τους ψεύτες, από τους σοφιστάς και λαοπλάνους, όσοι πια βαρεθήκατε οι δεσμοφύλακές σας σαν τόπια ταλαίπωρα να σας εξαποστέλλουν εις τον Καϊάφα και πριν απ αυτόν στον Aννα, προσμένοντας να έλθη η Ώρα η χρυσαυγής, η πολυύμνητος και ευλογημένη, όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, όσοι την σημερινήν ελεεινήν πραγματικότητα να αλλάξετε ποθείτε, προσμένοντας να έλθη η Ώρα, όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, ελάτε και ως ανακράξωμεν μαζί (νυν και αεί, νυν και αεί) σαν προσευχή και σαν παιάνα, ας ανακράξωμεν μαζί, με μια ψυχή, με μια φωνή ΟΚΤΑΝΑ!

-ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ-
Γλυφάδα, 20.8.1965

20 σχόλια :

 1. Εκείνο που ειναι βέβαιον ειναι οτι η Νεα Πόλις θα οικοδομηθη ή μάλλον θα δημιουργηθη και θα ειναι η πρωτεύουσα του νεου Κοσμου εις την καρδιά του μέλλοντος και των ανθρώπων, μετα χρονια πολλά, οδυνηρά, βλακώδη και ανιαρά...

  Την καλησπέρα μου
  (Ομορφο το νεο σου σπιτικό)

  Αρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μιά περιπλάνηση απο την αποκάλυψη μέχρι τη γένεση
  μέ καθαρές πνευματικές αλήθειες βαλμένες σε μιά προσωπική καθαρά θεώρηση
  ένα ξέσπασμα που μάς καλεί στον παράδεισο
  πάνω στη γή σε μιά επιστροφή στην έβδομη ημέρα της δημηουργίας

  καλη σου νύχτα
  το σπίτι σου σου πάει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μαργαρίτα μου,καλορίζικο το νέο σου σπιτικόμε μια λέξη:"ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ"Συγχαρητήρια!!όσο για την "ΟΚΤΑΝΑ"συμφωνώ απόλυτα με τον Άρη και θα προσθέσω τούτο:Πρέπει να μελετούμε να γνωρίζουμε και ν'αγαπάμε όλα τα ωραία,τ'αληθινά και τα μεγάλα της ζωής,νά'ρχεται η ψυχή μας σε στενή επαφή και επικοινωνία μ'αυτά,για να τα χαίρεται ολοκληρωτικά με γνώση,ευγένεια και πάθος."Οσο βαθύτερα γνωρίζεις τόσο περισσότερο αγαπάς" 'Ελεγε ο Λ.Νταβίντσι.(Ορίστε και απ΄το δικό μου νέο σπιτικό Ταξίδι στ'όνειρο)γλυκειά μου Μαργαρίτα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα συμφωνήσω ως μια ποιητικη εκδοχή της δημιουργίας μιας πόλης και καλύτερα ως το Μανιφέστο για μια νέα Αρχιτεκτονική. Αν θέλετε να διαβάσετε παρόμοια λόγια αλλά όχι βέβαια με το ποιητικό οιστρο του Εμπειρίκου, αλλά με τη γνώση εμπνευσμένων Αρχιτεκτόνων μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο "Μανιφέστα και προγράμματα της Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα" του Ούρλιχ Κόνραντσ, εκδοση Επίκουρος.

  Εξαιρετική η αναδρομή σου. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ..και θα ειναι η πρωτεύουσα του νεου Κοσμου εις την καρδιά του μέλλοντος και των ανθρώπων, μετα χρονια πολλά, οδυνηρά, βλακώδη και ανιαρά...

  Πόσοι δεν ονειρεύτηκαν αυτη τη πόλη Άρη μου..ας ήταν να γίνει αυτη η ονειρική πόλη κι ας είναι και μετά απο χρόνια πολλά!

  Είναι το παλιό μου σπίτι Άρη,τελικά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν..λόγω προβλήματος το "γκρέμισα" μα το νοστάλγησα και το "ξανάχτισα"

  Καλή σου μέρα :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Aκριβώς Γιάννη,ενα ακόμη ξέσπασμα!
  Κάποιοι που δεν άντεξαν και ξέσπασαν..μα τους άκουσε κανείς?..

  Χαίρομαι που σου άρεσε..το ξανάφτιαξα σαν και πρώτα! :)

  Nα έχεις μια όμορφη Κυριακή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και ήξερε πολύ καλά τι έλεγε ο Λ.Νταβίντσι,Μαριάννα..

  Μαγευτικό..έτσι το έβλεπα κι εγω, γι'αυτο και το εφτιαξα πάλι όπως ήταν πριν λίγο καιρό.

  Σ'ευχαριστώ..φυσικά και θα περάσω! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. AlexMil για άλλη μια φορά εγω θα σ'ευχαριστήσω.. για τα όμορφα λόγια, μα και τις χρήσιμες πληροφορίες που μου αφήνεις στο πέρασμά σου.

  Να είσαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΕ ΓΕΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ !!!....ΞΑΝΑ !
  Σου είχα πει πόσο μου αρέσει ο Εμπειρίκος και η 'ΟΚΤΑΝΑ' ειδικά και πως θα έκανα μια ανάρτηση μ'αυτή κάποια στιγμή ! Χαίρομαι που την ξαναδιαβάζω σε σένα !
  'Οκτάνα θα πει αληθινή ελευθερία κι όχι η φοβερή ειρωνία.......'
  είθε η 'νέα πόλις' να ασπαστεί και τελικώς να κτισθεί !!!
  Λουλουδάκι....καλή Κυριακή !
  Φιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Eυχαριστώ ποιητά μου..εσύ το θυμάσαι το σπιτάκι μου και 'γω θυμάμαι πόσο σου άρεσε έτσι!

  Ήθελα μέρες τώρα να αναρτήσω την Οκτάνα,μα το σκεφτόμουν..τελικά δεν άντεξα! :)

  ..Eλευθερία!

  Αυτη η πόλη υπάρχει μέσα μας καλέ μου φίλε..κι εσυ να έχεις μια όμορφη μέρα!

  Πολλά φιλιά***

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο ξάδερφος μου προσπαθούσε να μου μάθει τον Εμπειρίκο..
  Όταν είδα τον τίτλο πήγε αλλού το μυαλό μου..
  Σε ένα παιδικό.
  "Οχάνα.. σημαίνει οικογένεια"
  Καλημέρα λουλούδι μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Kαι τελικά?..τα κατάφερε ο ξάδελφος?

  "Οχάνα" σημαίνει οικογένεια. Οικογένεια σημαίνει "κανέναν δεν αφήνουμε και κανέναν δεν ξεχνάμε" απο την παιδική ταινία Λίλο και Στίτς
  νομίζω κοριτσάκι..

  Καλό απόγευμα κορίτσι της σιωπής :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλημέρα και καλό σου μήνα Μαργαρίτα....αυτό το σπιτικό σου πάει,γιατί είσαι ΕΣΥ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Kι εσύ το ξέρεις καλύτερα απ'όλους Μαρία..θυμάσαι?..σαν παιδί έκανα..το λάτρευα!

  Γαλήνεψε η θάλασσα,Μαρία..

  Καλό μήνα και για σένα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Mια καλησπερα περασα να πω και καλο μηνα. Για την αναρτηση δεν θα πω τιποτα περισσοτερο απο το οτι ειναι οτι καλυτερο και ενα ευχαριστω. Καλο σου βραδυ :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. KATAΠΛΗΚΤΙΚΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ.ΜΠΡΑΒΟ,
  ΠΕΡΑΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙΣ ΔΙΠΛΑ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ.ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Kαλησπέρα Shadow και καλό σου μήνα..εγω σ'ευχαριστώ!

  Να είσαι καλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Σ'ευχαριστώ Σκρουτζάκο μου..έρχομαι απο κει :)

  Kαλό βραδάκι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπέρα Μαργαρίτα μου,όλα καλά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλησπέρα Νάντια..όλα καλά σ'ευχαριστώ!

  Εχω χαθεί τελευταία λόγω δουλειάς!..γκρρ

  Φιλί γλυκό***

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γιατί το Εμείς,είναι καλύτερο από το..Εγώ!!